13 December 2021

พิธีเปิดและมอบรางวัล โครงการ Thailand HR Innovation Award Presented by

3inno.png
Untitled-2.png
buttomhrday2.png
ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว มีองค์กรที่ได้รับรางวัลและร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแล้วกว่า 30 องค์กร

ในปีนี้ความท้าทายของการคิดค้นนวัตกรรมด้าน HR คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาสู่การใช้เพื่อพัฒนาคน ในสถานการณ์ที่ธุรกิจ และ องค์กร เผชิญคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อ COVID-19 ทำให้ Way of Work ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

หากคุณหรือองค์กรของคุณกำลังคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมด้าน HR นี่คือเวทีที่จะทำให้คุณเข้าใจ HR Innovation ตั้งแต่ระดับความรู้ทั่วไปจนถึงการออกแบบ HR Innovation คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
  • HR Innovation จะเข้ามาช่วยให้ งานด้าน People Management ส่งเสริมการขับเคลื่อนขององค์กรได้อย่างไร 
  • เข้าใจ 5Is กรอบการประเมินนวัตกรรมด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เรียนรู้จากผู้ที่ลงมือทำจริง มีบทเรียน และข้อเสนอนำพร้อมแบ่งบันกับคุณ
NIDA2-023 copy.png
ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
Chairperson
13:00 – 13:30
พิธีเปิด และมอบรางวัล โครงการ Thailand HR Innovation Award
Gold Award
13:30 – 14:00
ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) โดย SCB Academy

เริ่มต้นจากความตั้งใจพัฒนาให้ SCB เป็น Data Driven Organization ให้ได้เร็วที่สุด หากแต่การลงทุนเพื่อพัฒนาคนภายใต้สถานการณ์ที่องค์กรเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องทบทวนการใช้งบประมาณ เมื่อ Buy ต้องใช้งบประมาณมาก จึงเกิดแนวคิดในการ Build ด้วยโจทย์ “มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ในจำนวนที่มากขึ้น ในต้นทุนที่ลดลง” การผสานกำลังจึงเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐคือ Depa ภาคการศึกษาคือ AIT โดยมีภาคธุรกิจคือ SCB Academy ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการทำ Digital Transformation เป็นผู้ทำหน้าที่ผสานความสามารถของ 3 หน่วยงาน  ทำให้ SCB สามารถพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ให้พนักงานไปแล้วกว่า 5,500 คน ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีผู้ลงเรียนไปแล้วกว่า 4,500 คน
Silver Award
14:00 – 14:30
SCI Digital Skill Shift โดย บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

Digital Technology ทำให้เกิดการแข่งข้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้ SCI ได้ปรับตัว และประยุกต์การใช้งานระบบ e-F@ctory (Smart Factory) ในการทำงาน โดยมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Robotic, I0T, การวิเคราะห์ข้อมูล, ทักษะในการสื่อสารแบบ Virtual ภารกิจ ยกระดับความรู้ ทักษะของบุคลากรด้าน Digital เพื่อรองรับ Industry 4.0 จึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่าย ความท้าทายอยู่ที่ การยกระดับองค์กรสู่ e-F@ctory ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกองค์กร การทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบทิศทาง เข้าใจบทบาของตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โครงการ "SCI Digital Skill Shift" จึงเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการกำหนด Digital Skill Framework จากจุดนี้เองจึงสะท้อนให้เห็นว่า SCI เป็นต้นแบบของการพัฒนา
e-F@ctory ด้วยแนวคิด Digital Skill
14:30 – 15:00
gosoft Leadership Ecosystem to Great Leader โดย บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

มุ่งสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำทุกระดับให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สร้าง ผลลัพธ์จากการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น Great Leader อย่างแท้จริง และ สร้างผู้นำที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ผลการดำเนินการ ให้ประโยชน์มากกว่าตัวผู้นำแต่ยังครอบคลุมไปถึง HR โดยทำให้ ผู้นำมีโอกาสใช้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ภายใต้การสนับสนุน และทำให้เกิด Ecosystem ของการพัฒนาภาวะผู้นำทั่วทั้งองค์กร เมื่อผู้นำมีความสามารถก็ย่อมทำให้พนักงานได้รับพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้นำที่มีความสามารถเป็น Change Agent ทำให้สามารถสร้างการการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จะเป็นภาพสะท้อนว่า HR มีความสามารถในการพัฒนาผู้นำและพนักงาน
15:00 – 15:30
@NOOYIM CRG - AI REVOLUTION  โดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

นวัตกรรมการสรรหาพนักงาน ที่มีความเฉพาะตัวใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการสรรหาพนักงานด้วยระบบคัดกรองผู้สมัครที่รวดเร็ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาจาก offline ไปสู่ Online โดยใช้ AI เป็นสื่อกลาง ที่สำคัญสามารถใช้ได้กับ ผู้สมัครทั่วโลก ตอบสนอง กลยุทธ์ของ CRG ที่มีธุรกิจในเครือกว่า 17 แบรนด์ร้านอาหาร อยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่น่าสนใจอีกประการคือการพัฒนา NOOYIM CRG - AI Chatbot เป็นความร่วมมือระหว่าง CRG recruitment และนักศึกษาฝึกงาน สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัยากรมนุษย์ในอนาคต กล้าลงทุนกับคนรุ่นใหม่
 
มาร่วมเรียนรู้แนวคิดการพัฒนา NOOYIM CRG - AI Chatbot  ไปพร้อมกัน แล้วคุณจะได้สัมผัส HR Innovation ที่ทำให้องค์กรเข้าถึงผู้สมัครได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสหมุนเวียนประชากรสู่การจ้างงานและทำให้ผู้สมัครมี Candidate Experienced ที่ดี สร้าง Employee Value Proposition (EVP) และส่งผลไปถึงการส่งเสริม Branding & Marketing ขององค์กร 

 
15:30 – 16:00
Smart Intelligence Center โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลลัพธ์ ถึง 3 ด้าน 1) People พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น สามารถสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Learning Tools) 2) Business เพิ่มศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร สร้างพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล เพื่อใช่ในการตัดสินใจ และ 3) Society เผยแพร่องค์ความรู้ของการ Trading ไปสู่หน่วยงานภายนอก และ สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เกิดขึ้นมาจาก การถอดองค์ความรู้ที่สั่งสมมาของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (PTT International Trading Business Unit: TBU) ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ "Smart Intelligence Center" หรือเรียกว่า "T-space@8" ซึ่งทำหน้าที่เป็น School of International Trading เป็นพื้นที่หลักสำหรับใช้งาน Digital Learning Platform เพื่ออบรมพัฒนาทักษะพนักงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และขยายโอกาสในการทำธุรกิจกับบริษัททั้งในและนอกกลุ่ม ปตท. ด้วย
Consolation Award
16:00 – 16:30
I AM BCP Everywhere with You โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นกรณีตัวอย่างสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และออกแบบเพื่อการส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน ให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง สามารถใช้งานระบบงานของ HR ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพนักงานและครอบครัว ได้อย่างราบรื่นแม้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือในช่วงการ Work From Home และยังเป็นการบ่มเพาะและเพิ่ม Digital Literacy ทำให้พนักงานได้รับสิ่งที่ More Efficient และ Smarter พนักงานสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในเบื้องต้นได้ง่ายผ่าน Application ที่ HR ได้ออกแบบการใช้งานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคิดแบบ Design Thinking