17 December 2021

High-Impact HR for Entrepreneurs

Untitled-2.png
buttomhrday2.png
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องขนาดขององค์กร บทบาทความรับผิดชอบ การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคน ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนจึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ที่ดีที่สุด ในขณะที่ยังคงสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้บุคคลเพียงคนเดียวในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ มิติ ในขณะที่องค์กรใหญ่ต้องใช้ทีมงานหรือแผนกในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ดังนั้น ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เพื่อการดูแลคนที่จะต้องสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ตั้งแต่การสรรหา พัฒนา จูงใจ และคงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ ตลอดจนการนำเครื่องมือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคนให้ง่ายและตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • กลยุทธ์การสร้างแรงดึงดูดบุคลากรคุณภาพ
 • การดูแลบุคลากรที่มากกว่าการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • การพัฒนาให้บุคลากรเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
09:00 – 10:00
HR Challenges and Opportunities for SMEs and Entrepreneurs
ความท้าทายในการบริหารจัดการคนสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และผู้ประกอบการอาจไม่ใช่การสร้างระบบการบริหารกำลังคนที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญคือ ทำอย่างไรให้ผู้ที่ทำหน้าที่ HR สามารถบริหารจัดการคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อสัมมนานี้ จะพาคุณไปเปิดมุมมองว่า 
 • อะไรคือความท้าทายที่ HR ในองค์กรขนาดเล็กจะต้องเผชิญ 
 • อะไรคือโอกาสที่จะช่วยให้การบริหารคนขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ 
โดย: สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
Founder & President of Tiger Academy
10:00 – 11:00
What can SMEs learn from changing HR practices during Covid-19?
เมื่อวิกฤติในปัจจุบันถาโถมเข้ามาสู่องค์กร ทำให้เหล่าองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญ คือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรอาจพบกับบทเรียนใหม่ ๆ ที่เป็นผลดีต่อการปรับตัวไปสู่อนาคต หัวข้อนี้จะพาคุณมาเรียนรู้
 • ถอดบทเรียนครั้งสำคัญขององค์กรท่ามกลางวิกฤติ Covid-19
 • ปัจจัยที่พาองค์กรก้าวข้ามวิกฤติครั้งสำคัญ
 • แง่มุมของการ Reset เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องคนในภาค SMEs และผู้ประกอบการในยุค Post-COVID-19
โดย: ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี
ผู้ร่วมก่อตั้ง Penguin Eat Shabu
11:00 – 12:00
How Business Owners Successfully Delegate HR for Driving Ultimate Result
เมื่อการเติบโตขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คือการพาพนักงานเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน หัวข้อนี้จะพาคุณค้นหาคำตอบ
 • ทำอย่างไรให้คนในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและมีพลังในการสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กร
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์
13:30 – 14:30
Essential Workforce Management Skills for Emerging Leaders and Entrepreneurs
การบริหารคนให้ได้ใจ และได้งานเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำองค์กร เพราะผู้นำเป็นทั้งผู้สร้างแรงขับเคลื่อน และกระตุ้นพลังให้สมาชิกในองค์กรพร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง หัวข้อนี้จะนำคุณไปเรียนรู้
 • ทักษะสำคัญของผู้นำที่ทำงานอย่างไร ให้ใครก็อยากร่วมงานด้วย
 • ทำอย่างไรในการบริหารคนให้ได้ใจและได้งาน
โดย: เจษฎา สุขทิศ
CEO Finnomena
14:30 – 15:30
Powerful HR for Startups
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยและหัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับ Startup ที่ควรใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการบริหารจัดการให้อยู่ร่วมงานกันให้ได้นานที่สุด หัวข้อนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
 • ฟังก์ชั่นสำคัญด้าน HR ที่จำเป็นสำหรับ Startup
 • การสร้างองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่
 • ระบบบริหารจัดการพนักงาน สำหรับ HR และ องค์กรยุคใหม่
โดย: วีรภัทร กีรติวุฒิกุล
Chief People Officer, Bitkub Group
15:30 – 16:00
HR Tools & Solutions for Small Businesses
เทคโนโลยี ถือเป็นเครื่องทุ่นแรงและช่วยในการบริหารประสิทธิภาพงานด้าน HR  ยกระดับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวก รวดเร็ว และการลดความเสี่ยงกับข้อผิดพลาดต่าง ๆ หัวข้อนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ
 • เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงาน HR ในธุรกิจขนาดเล็กให้ง่ายขึ้น
 • เลือกโปรแกรม HR อย่างไร ให้ได้ใจทั้ง HR และพนักงานในองค์กร
โดย: ประกาศิต ทิตาราม
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ทิตารามฯ