15 December 2021

The New Faces of Organization In The 21st Century

Untitled-2.png
buttomhrday2.png
คำถามสำคัญที่ท้าทายอย่างมากในยุคที่กำลังจะถึงคือ “รูปแบบในการทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน” เราจะรับมือกับการหาคำตอบของคำถามนี้ได้อย่างไร? มาทำความเข้าใจถึง “โฉมหน้าที่แท้จริงขององค์กรยุคใหม่” ที่จะเป็นก้าวกระโดดสำคัญของ HR ที่ต้องเตรียมรับมือกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปของคนวัยทำงาน ทั้งเรื่องสวัสดิการ การสรรหาพนักงาน การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน การออกแบบสถานที่ทำงานในอนาคตจะต้องระลึกถึงสิ่งใดบ้าง HR ยังมี Gaps อะไรที่รอให้พัฒนาอยู่ สิ่งเหล่านี้คือทางเดินที่รอเราอยู่ข้างหน้า และส่งสัญญาณให้เรารับรู้มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว มาทำความรู้จัก และศึกษาผ่านประสบการณ์จากองค์กรต่าง ๆ ที่จะให้ท่านได้เข้าใจถึงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์รูปแบบของการสร้างสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับอนาคตที่กำลังใกล้เข้ามา
 • โฉมหน้าขององค์กรที่พร้อมรับมือกับอนาคตที่กำลังจะเข้ามาถึง มีรูปแบบใดบ้าง?
 • การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับรูปแบบในการทำงานแบบใหม่ มีอะไรที่เราควรต้องทำความรู้จัก และทำความเข้าใจล่วงหน้า
 • เครื่องมือ หรือวิธีการอะไรบ้าง ที่สามารถใช้ประโยชน์ หรือนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อมุ่งไปสู่ 21st Century Organization
 • Hybrid Workplace แท้จริงแล้วมีรูปแบบในการสร้างอย่างไรกันแน่?
 • เตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อการเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต?
08:30 – 09:00
The Great Restart - Empowering Employees in an Endemic
​By: Johannes Eckold
Director HCM Transformation, Oracle ASEAN
09:00 – 10:30
Future Ready HR Strategy
HR กำลังเข้าสู่ช่วง Transformation ที่สำคัญช่วงหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ผันผวนรุนแรง และความคาดหวังจากธุรกิจที่ต้องการให้ HR แสดงบทบาทสำคัญในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการเป็น Business Partner ที่เราคุ้นเคยมานาน เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่ต้องเป็น Strategic Contributor ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก CEO ได้ด้วย ทั้งนี้ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถสำคัญสี่ด้าน ได้แก่
 • การทำความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งทีเกิดขึ้น (ability to reason)
 • การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (ability to predict)
 • การประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด (ability to evaluate)
 • การเริ่มลงมือทำโดยไม่ต้องรอให้มีข้อมูลสมบูรณ์และภาพชัดเจน (ability to execute)
โดย: ทัสพร จันทรี
Managing Director, TAS Consulting Partner
10:30 – 11:15
The Future of Work
 • Work has remained mostly unchanged since the Industrial Revolution, when people needed to work in close proximity to coordinate, collaborate and co-create
 • COVID-19 has created a leadership imperative to shape the future of work, breaking the constraints of time and place to unleash a new wave of human ingenuity and productivity
 • In this session, we will discuss what the future of work may look like and the implications to leaders of the organization.
โดย: อิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล
Managing Director and Partner, BCG (ประเทศไทย)
11:15 – 12:15
How to Survive the Uncertain Situations with Agile Organization
ท่ามกลางสภาวะที่ยากจะคาดเดา เต็มไปด้วยข้อมูลที่มากมาย กระจัดกระจาย และไม่เป็นระเบียบ รวมทั้งมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง องค์กรแห่งอนาคตจะต้องใช้เครื่องมือรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นมากพอที่จะสร้างแผนรองรับ ปรับเปลี่ยน และลงมือทำได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด Agile Work Process เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำงานแห่งยุคใหม่ที่จะสร้างกองทัพ HR ให้เข้มแข็งขึ้น พร้อมรับมือกับความสับสนที่กำลังก่อตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกของการทำงาน
 • Agile ช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะความไม่แน่นอนได้หรือไม่ อะไรคือข้อคิดจากการนำไปใช้ในองค์กรในภาพกว้าง
 • การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจะสามารถนำหลักการ Agile เข้ามาช่วยได้อย่างไรอย่างเป็นรูปธรรม
 • อนาคตของ Agile Organization จะเป็นอย่างไร?
โดย: ศาสตรา มังกรอัศวกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Leader & Culture

A

13:30 – 14:30
A1: Leading to Reset in Your Workplace
หลังจากทำความเข้าใจเรื่อง great reset แล้ว สิ่งใดที่ผู้นำองค์กรจะต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการกำหนดทิศทางขององค์กรให้ไปสู่อนาคตต่อไป มาทำความเข้าใจทักษะที่จำเป็นของผู้นำองค์กรที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานในยุคอนาคตไปด้วยกัน 
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กรหลัง great reset ควรมีสิ่งใดบ้างที่ต้องเตรียมพัฒนา
 • อะไรที่จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายใต้สภาวะ great reset 
 • ข้อควรระวังใดบ้างที่ผู้นำยุคใหม่ต้องทำความเข้าใจ
โดย: พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล
ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
14:30 – 16:00
A2: Building Organizational Culture in the New Normal
ความสำคัญประการหนึ่งของการสร้างบรรยากาศของ การทำงานที่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวในเรื่องเวลา รูปแบบการทำงาน สถานที่ทำงาน หรือ FLEXIBLE WORK รวมถึงการทำงานแบบ Hybrid Workplace คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม และยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือ การสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวที่มีความผสมผสานของ Mixed Employee Journeys ควรจะต้องบริหารจัดการอย่างไรถึงจะออกมาได้อย่างลงตัวที่สุด
 • วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับ FLEXIBLE WORK และ Hybrid Workplace ได้รับการออกแบบอย่างไร
 • ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวควรเริ่มต้น และมีขั้นตอนอย่างไร
 • อะไรคือข้อกำจัด หรือข้อควรระวังที่อาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ FLEXIBLE WORK และ Hybrid Workplace
โดย: อครินทร์ ภูรีสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

B

Hybrid Workplaces
13:30 – 14:30
B1: Wellness and The Future of Work : Strategies to Improve Happiness and Health of Employees
การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมานานแล้ว องค์การที่มีพนักงานที่มีสุขภาพกายและใจดีย่อมเป็นปัจจัยให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรูปแบบและวิธีการทำงาน รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ กลยุทธ์ในการส่งมอบ สุขภาพกายและใจให้พนักงานจาก CPO องค์กรชั้นนำอย่าง ThaiBev คุณจะได้เรียนรู้และได้คำตอบอย่างชัดเจน
โดย: ดร.เอกพล​ ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
14:30 – 16:00
B2: Leveraging Technology to Power the Hybrid Workplace
ปัจจัยที่สร้างความสำเร็จประการหนึ่งในการ Implement Hybrid Workplace คือ การนำเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมเข้ามาปรับใช้กับคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสาร และการเชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีไหนบ้าง ที่จะเข้ามาสร้างความเป็นไปได้ในการทำงานยุคอนาคต
 • เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในช่วงนี้สำหรับการสร้าง Hybrid Workplace
 • เราจะเริ่ม Onboarding พนักงานอย่างไรให้ Embrace การเข้ามาของเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน
 • ปัจจัย หรือข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เร็วเกินไป
โดย: สาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล
Chief of Technology, Amazon WebServices (Thailand) Co.,Ltd.
High-Performance

C

13:30 – 14:30
C1: “Rethinking Performance Management for the Post-COVID Era?”
อะไรคือการสร้างแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายหลังยุคโรคระบาด องค์กรต้องเตรียมแนวทางในการจัดการบริหารประสิทธิภาพและประสิทธิผลพนักงานอย่างไร ให้ถูกต้อง และสามารถเร่งให้เกิดศักยภาพในการบริหารผลงานได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัวชี้วัดอะไรที่ควรนำมาใช้ในช่วง Hybrid Work
 • การบริหารผลงานรูปแบบใหม่จะมีหน้าตาอย่างไร
 • อะไรคือหลุมพรางของการบริหารผลปฏิบัติงานที่ Leader มักเข้าใจผิด
โดย: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
ศาสตราจารย์ด้านการบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:30 – 16:00
C2: Showcase: Rethinking & Reset Performance Management In Practices for the Post-Covid era
ภายใต้สภาวะที่ทั่วโลกตกอยู่ในความเครียดของโรคระบาด ผู้คนต่างหวาดกลัวภัยที่เกิดขึ้น ต้องมีการ Lockdown และ Social Distancing จนทำให้หลายคนเกิดสภาวะ Burnt Out หรือความไม่ปกติทางสภาพจิตใจ การบริหารจัดการแบบไหนที่จะเข้ามาช่วยพยุงให้พนักงานมีความเข้มแข็งทั้งกาย และใจ นำมาซึ่งผลการทำงานที่ยอดเยี่ยม และรอยยิ้มบนใบหน้า
 • เราจะสร้าง Balance ในการทำงานและวัดผลอย่างไร ไม่ให้พนักงานรู้สึกตื่นกลัว
 • ผู้บังคับบัญชาในอนาคตควรมองการบริหารผลงานแบบใดถึงจะเหมาะสมกับสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เราจะบริหารผลตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินผลงานแบบใหม่อย่างไร
โดย: ศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย