14 December 2021

Thailand’s Reset to Restart

Untitled-2.png
buttomhrday2.png
THE RESET หลังวิกฤติ Covid-19 สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับผลกระทบเท่า ๆ กันคือการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมในการดำรงชีวิต หลังจากที่มีการ Lockdown ที่ยาวนานข้ามปี มนุษย์ทั้งวัยทำงาน และวัยก่อนทำงานต่างต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และทั่วถึง ความปลอดภัยในชีวิต และความเป็นอยู่ รวมไปถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของ Workforce ทั่วโลก การกลับมาอีกครั้งหลังจาก “ล้มแล้วลุก” (Resilience) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้าได้ เหมือนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จู่ ๆ ได้รับความผิดปรกติจนต้องได้รับการ Reset ขึ้นมาใหม่ เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า ในฐานะผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์อันสำคัญยิ่งในองค์กร จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร เพื่อสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส รวมถึงสร้างการพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุนมนุษย์ในการเดินทางต่อไปข้างหน้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • เรียนรู้ว่า การดำเนินธุรกิจ องค์การ และ ตัวเรา จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้และในอนาคตอย่างไร 
 • รับคำแนะนำว่า เมื่อต้องเริ่มต้นใหม่ (Reset) ควรทำอย่างไร ให้เห็นผลในทางปฏิบัติจริง
 • Workforce จะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจาก Reset ครั้งนี้ งานด้าน People Management จะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับการ Reset ใหม่อีกครั้ง
09:15 – 10:15
The Reset: Building Future Organizational Resilience
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ หลายธุรกิจมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า อยู่เสมอแม้ต้องเผชิญความผันผวนและไม่แน่นอน การปรับตัวครั้งใหญ่ที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วนี้เองทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การสรุปบทเรียนเพื่อแสวงหาแนวทางการเป็นผู้อยู่รอดอย่างถาวร 
 • ถอดประสบการณ์องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องปรับตัวในยุคที่แม้ว่าสายป่านยาวขนาดไหนก็ยังได้รับผลกระทบ
 • เรียนรู้แนวคิดการเดินเครื่องขับเคลื่อนองค์กรเมื่อยักษ์ใหญ่ต้องการไปได้เร็วขึ้น กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ทำได้อย่างไร
 • เมื่อการดำเนินธุรกิจไม่ใช่เพียงการแสวงหากำไรในระยะสั้นแต่เป็นการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้น องค์กรควรทำและแสดงบทบาทอย่างไรเพื่อให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้จริง
โดย: ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
10:15 – 11:15
The Great Reset: The World After Tomorrow
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปี่ที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นการปรับตัวในระดับองค์การ และ ปัจเจก ต่อโลกรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน หากแต่ความท้าทายไม่หยุดเพียงเท่านั้น 2021-2030 โลกต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ถูกเรียกว่าช่วงเวลาแห่ง “THE GREAT RESET” มาทำความเข้าใจกับสถานการณ์นี้ เพื่อรับรู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไร ส่งผลต่อการทำงาน การใช้ชีวิต ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ที่สำคัญคือเมื่อรู้แล้วว่ามีแนวโน้มจะเผชิญกับอะไร เราจะเตรียมตัวอย่างไร ให้เราและโลกอยู่รอดได้เป็นอย่างดี 

โดย: ทวีสุข ธรรมศักดิ์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ผู้เขียนหนังสือ The Great Reset ปฎิวัติระเบียบโลกใหม่
11:15 – 12:15
Beyond Economic Recovery: Towards Thailand 2030
ประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม มูลค่ามหาศาล ตั้งแต่ระดับมหภาค จนถึงระดับจุลภาค อัตราหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น แรงงานตกงานเป็นจำนวนมาก กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หลายแห่งไปต่อไม่ไหว แผลจาก COVID-19 ยังจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว หากแต่การขับเคลื่อนธุรกิจก็ไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น การแสวงหาข้อมูล เพื่อให้รู้แนวโน้มของเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหาร รวมถึงคนทำงาน ไม่อาจละเลยได้ และในช่วงเวลานี้ นอกจากการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนระยะสั้น ภาพอนาคตในระยะยาว มีความสำคัญเช่นกัน หัวข้อนี้จะนำท่านไปเรียนรู้
 • แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังความพยายามกลับมาสู่ความปกติใหม่อีกครั้ง

 • ฉายภาพอนาคตของประเทศไทยตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงสิ้นสุดทศวรรษ

โดย: ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผูอำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

13:30 – 14:30
The Smart Steps to Reboot Your Business Post COVID-19
เรียนรู้ผ่านมุมมองของภาคธุรกิจ – กลยุทธ์การรับมือกับสถานการณ์ภายหลังยุค Covid-19 จะเป็นอย่างไร? องค์กรจะสร้างแผนการเตรียมความพร้อมหลังการ Lockdown ที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่สังคมรูปแบบใหม่ในลักษณะใด อะไรบ้างที่เป็นขั้นตอนที่ภาคธุรกิจเตรียมการอยู่ เพื่อทำความเข้าใจภาพกว้างของสถานการณ์ และรับมือกับการ Reboot ในอนาคต
 • ขั้นตอนการก้าวขึ้นมาสู่การ Reboot: บริษัทต้องเจอกับปัญหาอะไร อะไรคือทางแก้ที่ดีที่สุด และตัวอย่างของความสำเร็จ
 • นอกเหนือจากการ Reboot ธุรกิจแล้ว เราจะ Reboot คนในองค์กรอย่างไร
 • ขั้นต่อไปของการ Reboot องค์กรกำลังจะมุ่งหน้าไปในทิศทางไหน
โดย: ชาตยา สุพรรณพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
14:30 – 15:30
Cultivating the Wellbeing Culture in the Workplace
จากการศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และลดความตึงเครียดได้ การตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียว และการสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานควรได้รับความสำคัญสูงสุดอยู่เสมอ ในสถานการณ์ที่พนักงานและองค์กรเผชิญความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก "Wellbeing" เป็นหนึ่งในความคาดหวังใหม่ของพนักงานในยุคปัจจุบัน พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะร่วมงานให้กับองค์กรที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย
 • การตอบสนองให้พนักงานได้รับ Wellbeing คือต้นทุนมหาศาลที่องค์กรต้องจ่าย โดยคาดหวังผลลัพธ์ได้ยากจริงหรือ
 • Wellness Culture คืออะไร สร้างได้อย่างไร
 • Wellness Culture มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จองค์กรยุคใหม่อย่างไร
โดย: บุปผาวดี โอวรารินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15:30 – 16:00
4 Scenario of Work & Organization
“อนาคต” ของประเทศจะเป็นตัวกำหนด “ความสามารถ” และ “ทักษะ” ในภายภาคหน้าของคนทำงานในประเทศไทย มาพบกับผลการสำรวจโลกแห่งการทำงานในอนาคตว่าสิ่งใดจะเป็นปัจจัย และตัวกระตุ้นที่สร้างแนวทางการพัฒนาให้กับพนักงานในองค์กร
 • อะไรคือความสามารถที่ HR ต้องเตรียมรับมือในอนาคต
 • ทักษะแห่งอนาคตมีเพียงแค่ AI หรือ Machine Learning อย่างเดียวหรือ?
 • Soft Skills จะกลายเป็นทักษะที่หายากในอนาคตหรือไม่ และมีความสำคัญอย่างไร
โดย: ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC